Go Top
 
 
벽체 방진기
/ B Type
Floating Floor나 Floating Ceiling 구조에서 전달되는 소음 및 진동을 차단하기 위해 벽에 설치
축방향 적용 하중은 무게의 33%로 계산
1,200×1,200mm 간격 설치 권장
• 고정볼트
• 방진고무(CR)
• 브라켓
건축음향 벽체 방진용
Model
Wall
Weight
(kgf)
Minimum
Wall Weight
To Establish
10Hz (kgf)
Displacement
(mm)
Hardness
(Shore A)
Dimension(mm)
Weight
(kgf)
L1
L2
W1
H1
H2
d
M1
AIW-100
100
30
3
60
122
93
55
125
75
Ø6.5
M12
0.5
AIW-500
250
150
3
60
147
110
65
150
105
Ø10
M12
0.6
중공이중벽 공기층을 50mm 이하 설계 시 적용
Floating Floor나 Floating Ceiling 구조에서 전달되는 소음 및 진동을 차단하기 위해 벽에 설치
1,200×1,200mm 간격 설치 권장
• 브라켓
• 방진고무(CR)
건축음향 벽체 방진용
Model
Wall
Weight
(kgf)
Minimum Wall Weight
To Establish 10Hz
(kgf)
Displacement
(mm)
Hardness
(Shore A)
Dimension(mm)
Weight
(kgf)
L1
W1
H1
d
AIW-B
250
50
1
60
100
50
40
Ø6
0.2